top of page

PUSLAPIO www.nuotolineselektrines.lt NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Šios Taisyklės nustato naudojimosi internetinio puslapio www.nuotolineselektrines.lt  sąlygas ir tvarką bei reglamentuoja pusapio Naudotojų ir projekto vystytojo tarpusavio santykius. Taisyklės yra skelbiamos viešai www.nuotolineselektrines.lt

  2. Papildomai su šiomis Taisyklėmis, projekto vystytojui ir Klientui taikoma puslapio privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“), kuriuos galima rastiwww.nuotolineselektrines.lt. Privatumo politika yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir jais privaloma vadovautis kartu su Taisyklėmis.

  3. Puslapio tikslas – Sukurti infrastruktūrą projektų vystytojui plėtoti Projektus, pritraukiant jiems reikiamą finansavimą, o Klientams greitai ir patogiai įsigyti Įrenginius bei sumažinti elektros energijos išlaidas ir tausoti gamtą, pasigaminant energiją patiems.

  4. Puslapio pagalba, Klientas gali sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartis su projekto vystytoju, pildydami klientų anketas ir pasirinkdami reikiamus produktus, kaip tai yra numatyta Taisyklėse.

  5.  Esant neatitikimų tarp Taisyklių ir Sandorių tekstų, taikomos Sandorių sąlygos.

  6. Taisyklės, įkainiai ir Privatumo politika gali būti papildomi ar keičiami vienašališkai puslapio operatoriaus, paskelbiant viešai atnaujintą jų versiją internetiniame puslapyje.

  7. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis puslapio teikiamomis paslaugomis, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, Privatumo politiką bei susipažinti su įkainiais. Naudotojas, pildydamas kliento anketą, kartu patvirtina, kad jis susipažino su įkainiais, Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatomis, įsipareigoja jų laikytis ir šios jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.

 

 1. SĄVOKOS

  1. Elektros energijos vartojimo vieta – Pirkėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriame Pirkėjas savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti vartos Saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją.

  2. ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376.

  3. Įmoka – Klientų projekto vystytojo naudai pagal sudarytus Sandorius sumokamos piniginės lėšos.

  4. Įrenginys – geografiškai nutolusioje Saulės elektrinėje esanti įranga ar jos dalis, kurios specifikacija yra nurodoma Pirkimo – pardavimo sutartyse.

  5. Gaminantis vartotojas – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją pateikti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

  6. Klientas – fizinis asmuo, energijos vartotojas, sudaręs Preliminarią sutartį ir/ar Sandorius su Vystytoju.

  7. Paslaugos – Vystytojo (ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų) Klientui teikiamų Paslaugų visuma, būtina tinkamam Saulės elektrinės ir joje esančių Įrenginių veikimui.

  8. Pirkimo – pardavimo sutartis – Vystytojo ir Kliento sudaryta Įrenginio pirkimo – pardavimo sutartis, kuria Klientas nuosavybės teise įgyja Įrenginį.

 

 1. Preliminarioji sutartis – Vystytojo ir Kliento Platformos pagalba sudaryta sutartis, kuria Klientas sumoka projekto vystytojui Rezervacijos mokestį, taip užsitikrindamas galimybę dalyvauti Projekte ir ateityje sudaryti pagrindinę Pirkimo –pardavimo/ Nuomos sutartį.

 2. Projektas – Vystytojo parengtas ir vystomas bei puslapyje paskelbtas Saulės elektrinių parko projektas.

 3. Rezervacijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Klientas moka Vystytojui už atitinkamo Įrenginio, kurį Klientas siekia įsigyti rezervaciją.

 4. Sandoriai –Pirkimo – pardavimo sutartys, Paslaugų teikimo sutartys ar kitos puslapio pagalbos sudaromos sutartys.

 5. Saulės elektrinė – Vystytojo vystoma geografiškai nutolusi saulės šviesos energijos elektrinė, kurios duomenys ir techninės specifikacijos yra nurodytos ir skelbiamos viešai interniatiniame puslapyje.

 6. Taisyklės –interniantinio puslapio www.nuotolineselektrines.lt administruojamos informacinės sistemos taisyklės, kuriose nustatomos Kliento ir Vystytojo teisės ir pareigos, naudojimosi puslapiu tvarka, nuosavybės teisių į Įrenginį perleidimo tretiesiems asmenims tvarka bei kitos sąlygos.

 7. Vystytojas – asmuo, kuris vysto Projektą ir kuris per puslapį paskelbia Projektą Klientams, parduoda Įrenginį, suteikia Paslaugas.

 8. Sąvokos, nurodytos žemiau vienaskaita, gali būti naudojamos ir daugiskaita, ir atvirkščiai, atitinkamai pakeičiant jų prasmę.

 

 1. REIKALAVIMAI KLIENTAMS IR KLIENTŲ REGISTRACIJA ANKETOJE

  1. Klientas, norėdamas sudaryti Sandorius dėl puslapyje skelbiamų projektų, privalo užpildyti registracijos formą ir pateikti joje numatytus dokumentus ir projekto vystytojo prašomą informaciją.

  2. Klientas, registruodamasis, pateikia šiuos duomenis:

   1. vardą, pavardę;

   2. elektroninio pašto adresą;

   3. telefono numerį;

   4. nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto tikslų adresą ir informaciją apie bendrasavininkus;

   5. kitus projekto vystytojo paprašytus duomenis.

 

 1. KLIENTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Klientas įsipareigoja:

   1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;

   2. naudotis puslapio ir Vystytojos paslaugomis pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;

   3. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta puslapyje projektų vykdytojui, pasikeitimus;

   4. neperduoti arba neįvesti į puslapio anketą duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti puslapio arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programų, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų puslapyje esančią ir (ar) pateikiamą informaciją;

   5.  netobulinti ir kitaip nepaveikti puslapio papildomomis sistemomis ar naudoti kitas sistemas pildant puslapio anketą ar naudojantis puslapiu;

   6. naudotis puslapiu tik teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų;

 

 1. VYSTYTOJO PRIEVOLĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Vystytojas įsipareigoja:

   1. Puslapyje Klientams pateikti tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;

   2. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateiktapuslapyje, pasikeitimus;

   3. iki Sandorių galiojimo pabaigos, komunikuoti su kitomis Sandorių šalimis tik naudojantis duomenimis, kurie patekti Klientų puslapio anketoje;

   4. neperduoti arba neįvesti į puslapį duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti puslapio arba jo įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programų, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų puslapyje esančią ir (ar) pateikiamą informaciją;

 

 1. SANDORIŲ SUDARYMAS SU KLIENTAIS

  1. Sandoriai puslapyje yra sudaromi nuotoliniu būdu. Sandoriai yra sudaromi tarp Klientų ir projekto vystytojo.

  2. Klientas patvirtina, jog supranta ir yra informuotas apie tai, kad Sandorį sudaryti gali tik asmuo, kuris:

   1. valdo Elektros energijos vartojimo vietą nuosavybės teise; ir

   2. taps Gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka;

   3. Elektros energijos vartojimo vietoje Klientas neturi kitų su elektros tinklu teisės aktų nustatyta tvarka susietų Įrenginių, kuriais yra gaminama saulės energija.

  3. Klientas yra pats atsakingas už ekonominių naudų, įsigyjant ar nuomojant Įrenginį apskaičiavimą. Bet kokios viešai randamos priemonės (skaičiuoklės), įskaitant esančias puslapyje, yra preliminarios ir paremtos prielaidomis, kurios nebūtinai įvyks.

  4. Sudarydamas Preliminariąją sutartį, Klientas rezervuoja ketinamą įsigyti Įrenginį ir įgyja teisę pasirašyti pagrindinę Pirkimo-pardavimo sutartį.

  5. Preliminarios sutarties pasirašymo metu Klientas privalo sumokėti Rezervacijos mokestį. Rezervacijos mokestis yra įskaitomas į Įrenginio pirkimo-pardavimo kainą.

  6. Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas, jeigu Klientas savo valia atsisako pasirašyti pagrindinę Pirkimo-pardavimo sutartį.

  7. Rezervacijos mokestis grąžinamas Klientui, jeigu atsiranda aplinkybės, kurios užkerta kelią bet kokiam tolimesniam projekto vystymui.

  8. Klientui nesikreipus dėl pagrindinės Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo po vystytojo pasiūlymo sudaryti pagrindinę Pirkimo-pardavimo sutartį, , laikoma, kad jis atsisako sudaryti Sandorį ir jam tenka visos to neigiamos pasekmės.

  9.  Įrenginys yra perduodamas Klientui pasirašant Perdavimo-priėmimo aktą.

  10. Norėdamas sudaryti tiek Preliminarią sutartį, tiek Sandorį, Klientas turi pasirašyti sutartį ir atlikti numatytą mokėjimą. Klientui sumokėjus rezervacijos mokestį arba visiškai atsiskaičius su vystytoju pagal pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį - laikoma, kad Sandoris yra sudarytas.

  11. Klientas privalo saugoti sudarytų Sandorių kopijas popieriniu arba elektroniniu formatu.

  12. Klientas turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudaryto Sandorio per 14 (keturiolika) dienų nuo jo sudarymo momento jame nustatyta tvarka.  

  13. Įmokos pagal sandorius yra renkamos į Vystytojo atidarytą arba vystytojo valdomą Projekto sąskaitą. Projektas yra jau pradėtas vystyti ir bus vystomas iki įrenginio visiško tinkamumo naudoti kaip geografiškai nutolusio elektrą generuojantis įrenginys, nepriklausomai nuo to,  jei ne visa elektrinė bus parduota Klientams, išskyrus, kai atsiranda 6.7. punkte aprašomos aplinkybės.

 

 1. KLIENTO TAPIMAS GAMINANČIU VARTOTOJU

  1. Klientas Sandorio pagrindu įsipareigoja tapti Gaminančiu vartotoju.

  2.  Klientas turi teisę savo Elektros energijos vartojimo vietoje vartoti Įrenginio pagamintą elektros energiją tik tuo atveju, jei jis tampa Gaminančiu vartotoju.

  3. Klientui nevykdant pareigos tapti Gaminančiu vartotoju jam tenka visos neigiamos pasekmės pagal sudarytus Sandorius.

  4. Mokesčiai už elektros tiekimą bei naudojimosi tinklais paslaugą, elektros energijos kaupimo tvarka bei sąlygos bei kiti elektros tiekimo ir (ar) skirstymo klausimai yra reglamentuojami atskiromis Pirkėjo su elektros energijos tiekėju ir(ar) skirstomųjų tinklų operatoriumi sudarytomis sutartimis ar vadovaujantis jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Daugiau informacijos apie tai www.eso.lt. Neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, pagaminta elektros energija Klientui nepriskiriama ir nėra kaupiama ir už pagamintą elektros energijos kiekį jam nėra mokama.

 

 1. NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ĮRENGINIUS

  1. Nuosavybės teisė į Įrenginius pereina Klientui Pirkimo – pardavimo sutartyje numatytu momentu, pilnai atsiskaičius už perkamą įrenginio dalį su projekto vystytoju.

  2. Įsigydamas Įrenginį Klientas turės teisę valdyti, naudotis ir disponuoti juo, atsižvelgdamas į kitų bendraturčių, įsigijusių Įrenginius Saulės elektrinėje, interesus.

  3. Klientas, proporcingai jam priklausančiai daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (Įrenginiais esančiais Saulės elektrinėje), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, įskaitant Įrenginio išmontavimą ir utilizavimą Pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta tvarka.

  4.  Klientas turi teisę susieti Įrenginį su kita Elektros energijos vartojimo vieta pagal Vystytojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus nustatytą tvarką ir sąlygas (pakeisti įrenginio susiejimo vietą su kita elektros energijos vartojimo vieta sutarties sudarymo momentu galima ne anksčiau nei po vienų kalendorinių metų).

  5. Klientas turi teisę perleisti Įrenginį trečiajam asmeniui Pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta tvarka ir nepažeidžiant teisės aktų nuostatų.

 

 1. SAULĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

  1. Už Saulės elektrinės priežiūrą ir jos eksploatavimą atsako Vystytojas, kuris turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotus tokiai veiklai vykdyti reikalingus leidimus.

  2. Klientas Vystytojui už Paslaugas moka Sandoryje numatytą kainą.

  3. Paslaugų kaina gali būti keičiama Sandoryje nustatyta tvarka.

 

 1. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

  1. Jeigu Klientas mano, kad Vystytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, Klientas gali

pateikti skundą Vystytojui.

 1. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai Klientui paaiškėjo galimas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimas.

 2. Skundą galima pateikti:

- elektroniniu paštu adresu: info@tavoenergija.com;

- registruotu laišku adresu Montuotojų g. 2, Mažeikiai.

 1. Skunde turi būti surašyti nusiskundimo motyvai, pateiktos faktinės aplinkybės.

 2. Vystytojas turi teisę susisiekti su Klientu dėl papildomos informacijos gavimo, jeigu informacijos, pateiktame skunde, nepakanka, siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes.

 3. Skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas bus pateiktas Vystytojo vardu Klientui (vartotojui) per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jo gavimo momento.

 4. Tolesni Sandorio šalių ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Klientų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti projektą bei užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, įskaitant Sandorių su Klientais sudarymą ir vykdymą, mokėjimų administravimą, informacijos Klientams teikimą ir kt.

 2. Projekto vykdytojas tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Klientai arba tretieji asmenys, tiek, kiek tai būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti.

 3. Detali informacija apie tai, kaip projekto vykdytojas tvarko Klientų asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų subjektų teises, jų įgyvendinimo tvarką, taikomas saugumo priemones ir kt. Skelbiama projekto vykdytojo Privatumo politikoje.

Puslapio naudojimo taisyklės
Privatumo politika

PUSLAPIO www.nuotolineselektrines.lt PRIVATUMO POLITIKA

 

Šis Privatumo politikos pranešimas pateikia informaciją apie tai, kaip internetinės svetainės www.nuotolineselektrines.lt valdytojas ir projėkto plėtotojas UAB „Sinergija LT“, juridinio asmens kodas 304285496, buveinės adresas Montuotojų g. 2, Mažeikiai (toliau – Įmonė) tvarko asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Šiame Pranešime pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma, detalesnė informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko Asmens duomenis pateikiama Įmonės sutartyse, Įmonės interneto svetainėje esančiame Privatumo pranešime arba nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Įmonė turi teisę vienašališką teisę koreguoti ir (arba) papildyti šį Pranešimą. Apie šio Pranešimo pakeitimus Įmonė informuos, paskelbdama apie tai Įmonės interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais Įmonė taip pat gali informuoti Asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu.

Įmonė imasi technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Įmonės saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai. Visi Įmonės darbuotojai yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.

Šiame Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurios pagalba galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti Asmenį (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.);

Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi ir kuris naudojasi puslapio ir Įmonės teikiamomis paslaugomis;

Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas,

saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.);

Paslaugos – Asmenų informavimas apie Įmonės siūlomus geografiškai nutolusių saulės elektrinių parkų projektus, taip pat paslaugos, susijusios su geografiškai nutolusiose saulės elektrinėse esančių įrenginių įsigijimu.

Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Asmens duomenų apsaugą

reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Įmonė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais — kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Asmeniu sudarytą sutartį,

                                      — Asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais,

Įmonė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant Įmonės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis:

Informacijos apie Bendrovės siūlomus geografiškai nutolusių saulės elektrinių parkų projektų teikimas

Asmenims (tiesioginė rinkodara) vadovaujantis Asmens sutikimo pagrindu;

Dalyvavimas Asmenims sudarant sutartis dėl nutolusių saulės elektrinių įsigijimo Paslaugų teikimo, atsiskaitymų administravimas, sutarčių su Asmens duomenų subjektu sudarymo ir (ar) vykdymo pagrindu.

Tvarkomų Asmens duomenų apimtys

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.;

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.;

Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sutarčių sudarymu ir vykdymu – sutarčių duomenys, duomenys,kuriuos Įmonė gauna bendraudama su Asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu,elektroniniu paštu), elektros energijos vartojimo vietos adresas, leistinoji naudoti galia, kt.;

Mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, kt.;

Slapukų duomenys – informacija apie Asmens buvimo vietą miesto tikslumu, Asmens pomėgius, jo elgesį Įmonės interneto svetainėje, interesus, kt. (detalesnė informacija apačioje „Slapukai ir jų naudojimo politika“);

Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų gavimas:

Įmonė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Įmonė gauna iš trečiųjų asmenų

(pvz. skirstomųjų tinklų operatoriaus, geografiškai nutolusios saulės elektrinių parkų projekto (toliau – Projekto) vystytojo ir kt), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Įmonės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų teikimas:

Įmonė, siekdama užtikrinti Sutarties su vartotoju sudarymą ir (ar) vykdymą, Įmonės teisėtus interesus

ar teisinės prievolės vykdymą, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

Skirstomųjų tinklų operatoriui;

Paslaugų teikėjams, teikiantiems klientų aptarnavimo, apskaitos, IT, korespondencijos ir kt. paslaugas;

Ikiteisminio tyrimo, priežiūros institucijoms, mokesčių administratoriui;

Skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams, teismams, notarams;

Kitiems gavėjams, esant teisėtam duomenų perdavimo pagrindui

Asmenų pareigos:

Asmenys, pateikdami Įmonei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame

Pranešime pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, pateikti duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Įmonė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Įmonei Asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Slapukų naudojimo politika:

Įmonė, siekdama padaryti naudojimąsi šia internetine svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Informacija apie naudojamus slapukus:

Slapukai svetainėje yra naudojami, kai asmuo naršydamas svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Asmuogali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

bottom of page